Close

Zasady zmiany sprzedawcy gazu

Obowiązujące zasady zmiany sprzedawcy gazu

http://energiadirect.pl/zmiana-sprzedawcy

1. Odbiorca przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD ma prawo do zmiany Sprzedawcy paliwa gazowego.
2. Warunkiem koniecznym umożliwiającym zmianę Sprzedawcy jest istnienie umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy OSD a nowym Sprzedawcą danego Odbiorcy lub umowy pomiędzy OSD a Odbiorcą.
3. Proces zmiany Sprzedawcy inicjuje Odbiorca. Dokonuje on wyboru nowego Sprzedawcy i zawiera z nim umowę sprzedaży gazu. Nowa umowa sprzedaży winna wejść w życie z dniem skutecznego wygaśnięcia umowy sprzedaży z
dotychczasowym Sprzedawcą. Odbiorca wypowiada na piśmie umowę sprzedaży dotychczasowemu Sprzedawcy.
4. Nowy odbiorca lub Odbiorca zmieniający Sprzedawcę może podpisać (zawrzeć) umowę sprzedaży gazu, na ten sam okres, tylko z jednym Sprzedawcą gazu z przeznaczeniem zakupionego paliwa dla jednego punktu wyjścia. Zawarta w takich okolicznościach kolejna umowa sprzedaży gazu dla tego samego punktu wyjścia jest nieważna. W przypadku więcej niż jednego punktu wyjścia, dopuszcza się zawarcie przez odbiorcę oddzielnych umów sprzedaży gazu dla każdego punktu wyjścia.
5. Odbiorca może wybrać jedną z dwóch form zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego:
a) jednej tzw. Umowy kompleksowej na sprzedaż paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji,
b) dwóch odrębnych umów: na sprzedaż paliwa gazowego oraz na świadczenie usługi dystrybucji z OSD do sieci, którego jest przyłączony.
6. W przypadku deklaracji Odbiorcy zawarcia dwóch odrębnych umów Odbiorca zawiera umowę dystrybucyjną na zasadach określonych w IRiESD.
7. Odbiorca informuje pisemnie OSD o zawarciu nowej umowy sprzedaży. Zgłoszenie w formie wniosku – załącznik nr 1 do II części IRiESD powinno zawierać:
a) dane wnioskodawcy (Odbiorcy),
b) określenie miejsca poboru gazu ziemnego,
c) dane dotychczasowego Sprzedawcy,
d) potwierdzoną datę rozwiązania umowy z dotychczasowym Sprzedawcą,
e) dane nowego Sprzedawcy,
f) potwierdzoną datę zawarcia umowy z nowym Sprzedawcą,
g) termin obowiązywania umowy,
h) deklarację Odbiorcy dotyczącą formy zawarcia umowy sprzedaży,
i) ceny gazu
8. OSD zobowiązany jest przyjąć wniosek od Odbiorcy lub nowego
Sprzedawcy z upoważnienia Odbiorcy o zawarciu nowej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży gazu, dokonać jego weryfikacji u nowego i dotychczasowego Sprzedawcy oraz powiadomić Odbiorcę i nowego Sprzedawcę o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia w terminie 14 dni od przyjęcia zgłoszenia.
9. Złożenie wniosku rozpoczyna procedurę zmiany Sprzedawcy, gdzie przeprowadzenie której OSD zobowiązuje się dokonać w terminie nie dłuższym niż:
a) 60 w przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy,
b) 30 dni w przypadku każdej następnej zmiany, licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku zgłoszenia zmiany Sprzedawcy.
10. Zmiana Sprzedawcy dokonywana jest z uwzględnieniem zapisów obowiązujących umów dotyczących zasad wypowiadania, przy czy Odbiorca może dokonać zmiany Sprzedawcy nie częściej niż dwa razy w ciągu 12 kolejnych miesięcy.
11. W przypadku zmiany Sprzedawcy, nie ulegają zmianie zamówiona Moc Umowna, zamówione ilości przesyłanego gazu oraz grupa taryfowa, według której rozliczane jest w OSD świadczenie usługi dystrybucyjnej do punktu wyjścia z systemu dystrybucyjnego dla danego Odbiorcy.
12. W celu zagwarantowania ciągłości sprzedaży gazu, OSD określa termin zmiany Sprzedawcy, zgodny z dniem skutecznego wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym Sprzedawcą.
13. Przy każdej zmianie przez Odbiorcę Sprzedawcy dokonywany jest przez OSD odczyt wskazań układu pomiarowego. Odczyt ten dokonywany jest na dzień zmiany Sprzedawcy i zostanie on przekazany Odbiorcy, a także poprzedniemu i nowemu Sprzedawcy. Na tej podstawie dotychczasowy Sprzedawca dokonuje rozliczenia końcowego Odbiorcy.
14. OSD może przyjąć do rozliczeń odczyt wskazań układu pomiarowego zawarty we wniosku zgłoszenia zmiany Sprzedawcy w części: DEKLARACJA UZGODNIENIA ODCZYTU UKŁADU POMIAROWEGO.
15. W przypadku braku możliwości wykonania odczytu urządzenia pomiarowego opisanego w punkcie 13, OSD dokonuje szacowania ilości paliwa na dzień zmiany sprzedawcy, według specjalnego wzoru:
16. OSD przypisuje układ pomiarowy danego Odbiorcy do nowego Sprzedawcy z dniem dokonana odczytu według punktów 13 i 15.
17. W przypadku zaprzestania działalności przez dotychczasowego Sprzedawcę, jego zobowiązania względem Odbiorcy przejmuje Sprzedawca z Urzędu. OSD powiadamia Odbiorcę o jego przejęciu przez Sprzedawcę z Urzędu.
18. Informację o zaprzestaniu działalności dotychczasowego Sprzedawcy przekazuje niezwłocznie do OSD:
a) Sprzedawca zaprzestający działalności,
b) OSP,
c) ZUD.
19. Przejęcie zobowiązań następuje z początkiem doby gazowej następującej po dniu otrzymania przez OSD zgłoszenia o którym mowa w punkcie 18:
a) według wskazań urządzeń rejestrujących układu pomiarowego dla Odbiorców obsługiwanych na podstawie kontraktów,
b) według algorytmu podanego na punkcie 15 dla Odbiorców obsługiwanych na podstawie kontraktów lub wskazań urządzeń rejestrujących.

Procedura zmiany sprzedawcy gazu

1. Przyjęcie wniosku zgłoszenia zmiany sprzedawcy od Odbiorcy lub  nowego Sprzedawcy z upoważnienia Odbiorcy o zawarciu nowej umowy sprzedaży.
2. Weryfikacja wniosku u nowego i dotychczasowego sprzedawcy  oraz powiadomienie Odbiorcy i nowego Sprzedawcy o przyjęciu lub odrzuceniu  zgłoszenia w terminie 14 dni od przyjęcia wniosku.
3. Zawarcie umowy na świadczenie usługi dystrybucji w przypadku wyrażenia woli  Odbiorcy zawarcia takiej umowy.
4. Wyznaczenie odczytu wskazań układu pomiarowego.
5. Przekazanie odczytów do dotychczasowego i nowego sprzedawcy w terminie do 5  dni roboczych.
6. Przypisanie fizyczne punktu pomiarowego Odbiorcy do nowego Sprzedawcy.

 

Wyciąg z IRiESD-g ANWIL S.A.

2 Comments on “Zasady zmiany sprzedawcy gazu

Ronald
Marzec 23, 2017 at 9:05 am

kompleksowy post

Odpowiedz
Philiptiz
Kwiecień 14, 2017 at 3:29 pm

czasem warto, znam gościa co oszczędza, i takiego co się spakował

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *